அஷ்ட பைரவர்களும் - அவர்களின் வாகனங்களும்

 

 

 

அஷ்ட பைரவர்கள்: 

 1. அசிதாங்க பைரவர்
 2. ருரு பைரவர்
 3. சண்ட பைரவர்
 4. குரோத பைரவர்
 5. உன்மத்த பைரவர்
 6. கபால பைரவர்
 7. பீஷண பைரவர்
 8. சம்ஹார பைரவர்

மேலும், வடுக பைரவர், ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவர் என இரு நிலைகளும் உள்ளன.  வடுக பைரவரின் உருவங்களை நான்கு கரங்களுடனும், எட்டு கரங்களுடனும் காணலாம்.எட்டு பைரவர்களின் வாகனங்கள்:

 

 1. அசிதாங்க பைரவர் -அன்ன வாகனம்
 2. ருரு பைரவர்– காளை வாகனம்
 3. சண்ட பைரவர்– மயில் வாகனம்
 4. குரோத பைரவர் -கருட வாகனம்
 5. உன்மத்தபைரவர் -குதிரை வாகனம்
 6. கபால பைரவர் -யானை வாகனம்
 7. பீஷண பைரவர் -சிம்ம வாகனம்
 8. சம்ஹார பைரவர் -நாய் வாகனம்

 

 

ஓம் சிவ சிவ ஓம் 

ஓம் சிவ சிவ ஓம் 

ஓம் சிவ சிவ ஓம்